Regulamin sklepu DIGNITY

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego DIGNITY, tj. składania zamówień na oferowane produkty, dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klienta opłat za zakupione produkty, uprawnienia klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. DIGNITY w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (w tym przerwy) w funkcjonowaniu sklepu internetowego DIGNITY spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego DIGNITY z infrastrukturą techniczną klienta.

§ 2 Rejestracja i korzystanie ze sklepu internetowego DIGNITY

1. W celu rejestracji w sklepie internetowym DIGNITY należy wypełnić formularz rejestracyjny, zaakceptować regulamin sklepu internetowego DIGNITY oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień klienta.

2. Logowanie do sklepu internetowego DIGNITY odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta.

§ 3 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu internetowego DIGNITY stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów w sklepie internetowego DIGNITY:

a) zawierają podatek VAT i są podawane w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy.

3. DIGNITY zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w sklepie internetowym DIGNITY nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 4 Warunki realizacji zamówień

1. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do sklepu internetowego DIGNITY;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie dodać go do koszyka;

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu;

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

f) wybrać formę płatności.

2. Złożenie zamówienia przez klienta oznacza złożenie DIGNITY oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej klienta zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem DIGNITY o przyjęciu oferty.

4. DIGNITY zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do klienta, który:

a) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

b) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską za pobraniem.

5. W przypadku, gdy realizacja zamówienia lub jego części nie będzie możliwa, DIGNITY może zaproponować klientowi:

a) anulowanie zamówienia w całości;

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa;

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie.

6. W przypadku podania przez klienta błędnego lub niedokładnego adresu, DIGNITY nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 5 Zmiany w zamówieniach

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez DIGNITY przesyłki z przedmiotem zamówienia do klienta.

2. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości, jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) gotówką podczas odbioru osobistego w miejscu wskazanym przez DIGNITY. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym DIGNITY;

b) gotówką podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez klienta procesu składania zamówienia na stronie sklepu internetowego DIGNITY;

c) przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez DIGNITY. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez DIGNITY potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez DIGNITY. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez DIGNITY potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

§ 7 Czas realizacji zamówień

1. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od sposobu jego wysyłki oraz dostępności danego produktu.

2. DIGNITY nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 8 Warunki reklamacji

1. DIGNITY w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez DIGNITY klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu i formularzem reklamacyjnym. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – DIGNITY niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość odstąpienia od umowy przez klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny DIGNITY zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Miejscowość, data

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

DIGNITY Wieslawa Udziela-Chmielowiec

Ul. Topazowa 7/1, 30-798 Kraków

Formularz reklamacyjny

Niniejszym zawiadamiam, że towar zakupiony przeze mnie w dniu ………………………….… jest wadliwy. Towarem tym jest:

– ………………………… .


Wada polega na ………… . Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na podstawie usta
wy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem

*niepotrzebne skreślić

§ 9 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy przez konsumenta

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, telefonicznie, drogą mailową lub samodzielnie – anulując zamówienie na stronie sklepu internetowego DIGNITY.

2. Klient, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (dalej „konsument”) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym DIGNITY w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.

3. Bieg terminu odstąpienia od umowy przez konsumenta rozpoczyna się z chwilą otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu) lub otrzymania przez konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia (jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach).

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu), lub jeśli otwarcie opakowania jest równoznaczne z uszkodzeniem lub zniszczeniem tego opakowania.

5. Odstąpienie od umowy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym powyżej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

6. W takim przypadku konsument zobowiązany jest do zwrotu DIGNITY produktu w stanie niezmienionym. DIGNITY zwróci konsumentowi uiszczoną przez niego należność, tj. koszty towaru oraz koszty przesyłki, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

7. Bezpośredni koszt przesyłki zwrotnej produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi konsument. Jednocześnie konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.

8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt DIGNITY, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

9. DIGNITY nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Miejscowość, data

Imię i nazwisko,

pełny adres konsumenta

DIGNITY

Wieslawa Udziela-Chmielowiec

Ul. Topazowa 7/1, 30-798 Kraków

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej w dniu ……………………., dotyczącej zakupu następujących rzeczy:

– ………………………………… .

Proszę o zwrot opłaconej przeze mnie kwoty na mój rachunek bankowy:

……………………………………………………………………………

(nr rachunku, oraz dane posiadacza konta, w przypadku gdy są inne niż podano powyżej)

……………………………………

Podpis konsumenta

§ 10 Zwrot należności klientom

1. DIGNITY dokona zwrotu należności nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 regulaminu) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. DIGNITY dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy klienta jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu, przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.

3. Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą innych form płatności, to zwrot nastąpi proporcjonalnie i za pomocą tychże form.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie DIGNITY nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli klient nie prześle DIGNITY numeru konta bankowego pomimo skierowania do klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.

5. DIGNITY nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

6. W przypadku, gdy klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego.

§ 11 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez DIGNITY danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w sklepie internetowym DIGNITY i w procesie korzystania ze sklepu internetowego DIGNITY. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez DIGNITY danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez DIGNITY usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez klienta zakupów w sklepie internetowym DIGNITY.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez DIGNITY, tj. działalność gospodarczą pod nazwą DIGNITY Wieslawa Udziela-Chmielowiec

Ul. Topazowa 7/1, 30-798 Kraków, NIP 6761778242.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto klienta.

4. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego prawdziwymi danymi.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego DIGNITY nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. DIGNITY nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego DIGNITY w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie DIGNITY nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego Finero.eu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

7. Klient, akceptując niniejszy regulamin, zgadza się na zbieranie i udostępnianie DIGNITY statystyk swojej obecności i aktywności w sklepie internetowym DIGNITY. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności klientów.

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług sklep internetowy DIGNITY korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, że nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego DIGNITY. Korzystanie przez klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.

9. Ewentualne spory powstałe między klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a DI(GNITY rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby DIGNITY.

10. DIGNITY zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.