Przygotowaliśmy ochronę ubezpieczeniową dla firm pogrzebowych w postaci polisy, która chroni klienta przed niebezpieczeństwami takimi jak pomyłki na cmentarzu, kaplicy i w transporcie. Polisa obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia zakładu. Oferujemy ubezpieczenia mienia i pojazdów w atrakcyjnych cenach.

 

Włączyliśmy klauzulę dodatkową:

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach

Ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z naruszeniem dóbr osobistych (wskazanych w art. 23 KC) w

związku z prowadzeniem ubezpieczonej działalności.

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie szkody powstałe w wyniku następujących zdarzeń spowodowanych z winy Ubezpieczonego:

1). niewłaściwe obchodzenie się z trumną lub urną:

a. pomyłki w doborze modelu (inny model niż wybierał Klient),

b. wysunięcia się trumny/urny i jej upadku,

c. wszelkiego rodzaju uszkodzeń trumny/urny

2) niewłaściwe obchodzenie się z ciałem osoby zmarłej

a. wypadniecie ciała osoby zmarłej z trumny/ wysypanie prochów osoby zmarłej z urny

b. umieszczenie niewłaściwego ciała w trumnie/ prochów w urnie

c. pomylenie ubrania dla osoby zmarłej,

d. przygotowanie ciała do pogrzebu nie spełniające oczekiwań rodziny osoby zmarłej np. nie odpowiedni makijaż, uczesanie, zamknięcie jamy ustnej osobie

zmarłej , ułożenie rąk, brak jakiejkolwiek części odzieży dla osoby zmarłej lub rzeczy osobistych np. biżuteria, zegarek, różaniec, modlitewnik.

e. przygotowanie ciała niezgodnie z obrządkiem.

f. awaria chłodni należącej do Ubezpieczonego, co mogłoby się przyczynić do szybszego rozkładu ciał.

3) niewłaściwe obchodzenie się z grobem

a. pomyłka w wykopaniu grobu – nie w tym miejscu które było wskazane przez zarządcę cmentarza lub rodzinę osoby zmarłej,

b. pomyłka dotycząca głębokości w wykopaniu grobu, obsypanie lub zapadnięcie się grobu który kopał Ubezpieczony,

c. zablokowanie się windy przy spuszczaniu ciała wskutek czego trumna wpada do grobu

d. uszkodzenia sąsiadujących pomników przez Ubezpieczonego podczas dokonywania w/w czynności. e. wpadnięcie do grobu spowodowane nie

zabezpieczeniem odpowiednio grobu e. uszkodzenia grobowca podczas jego składania np. pęknięcie elementu grobowca Ochrona dla ppkt d. i e. udzielana

jest niezależnie od ochrony udzielanej dla szkód osobowych i rzeczowych

4) niewłaściwa organizacja pochówku,

a.pomyłka w wydaniu osoby zmarłej innemu

zakładowi pogrzebowemu,

b. dostarczenie niewłaściwego ciała do kremacji ,

c. nieterminowe przywiezienie ciała/ urny na ceremonie pogrzebową.

d. opóźnienie w wystawieniu trumny/urny w kaplicy lub w kościele,

e. nieterminowe przywiezieniem ciała na ustaloną godzinę kremacji do krematorium,

f. brak zamówionego przez rodzinę wieńca lub kwiatów ,

g. spóźnienie w wystawieniu wieńców w kaplicy lub kościele,

h. pomyłka w doborze kwiatów do wieńca ,

i. pomyłka w szarfie do zamówionego wieńca,

j. uszkodzenie wieńca przez pracownika w transporcie, połamanie kwiatów w wieńcu , oderwanie nogi podtrzymującej

wieniec, zwiędnięte kwiaty, liście w wieńcu

k. błędnie wypisana tabliczka nagrobna, uszkodzenie tabliczki nagrobnej

l. uszkodzenie ramy nagrobnej

m. wykorzystanie błędnego symbolu religijnego, niezgodnego z wiarą zmarłego lub jego rodziny

3. Wypadkiem ubezpieczeniowym, w odniesieniu do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli, jest wystąpienie któregokolwiek ze zdarzeń wskazanych w

ust 2

4. Klauzula ma zastosowanie do roszczeń Klientów (oraz jego najbliższej rodziny tj. małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha) z którymi Ubezpieczony podpisał umowę o świadczenie usługi pogrzebowe.

Kontakt

tel: +48 608 618 636