Dofinansowanie na zakup urządzeń

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem (na tym stanowisku) skierowanego przez PUP bezrobotnego. Takie dofinansowanie może pomóc każdemu zakładowi pogrzebowemu.

Dlaczego warto starać się o refundację kosztów?

Powiatowy Urząd Pracy zwraca koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Nie da się ukryć, że jest to dość pokaźna suma i może solidnie wesprzeć funkcjonowanie niejednej firmy, szczególnie małej lub średniej.

Przeciętne wynagrodzenie

I kwartał 2018 r. II kwartał 2018 r. III kwartał 2018 r. IV kwartał 2018 r.
Kwota brutto 4 516,69 zł 4 622,84 zł 4 521,08 zł 4 580,20 zł

Jak widać kwota dofinansowania może osiągnąć obecnie ponad 27 361 zł.

Kto może otrzymać refundację kosztów?

O refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może ubiegać się:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.),
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 2006 r. nr 136, poz. 969 ze zm.) lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) lub w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Jeżeli ktoś ubiega się o taką pomoc jako podmiot, przedszkole lub szkoła, może ją otrzymać, gdy spełni łącznie następujące warunki:

 • prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej) lub prowadzi działalność (w przypadku przedszkola i szkoły) na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze dokonanego przez siebie wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz od dnia złożenia wniosku do otrzymania refundacji;
 • nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 • nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

Na jaki czas przysługuje refundacja?

Podmiot otrzyma refundację kosztów, jeżeli zobowiąże się do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy oraz do utrzymania w tym czasie stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją.

Co należy zrobić?

Jeżeli podmiot chce otrzymać refundację, powinien złożyć odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na swoją siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

Przed złożeniem wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy warto zapoznać się z regulaminem obowiązującym w wybranym Urzędzie Pracy. Wewnętrzne regulaminy mogą zawierać dodatkowe warunki, które należy spełnić, ubiegając się o wybraną formę wsparcia. Często określają one również maksymalną kwotę refundacji.

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy należy złożyć, zanim zatrudni się osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd, podpisaniu umowy z urzędem pracy określającej warunki refundacji oraz dokonaniu wszystkich zakupów, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Przydatne informacje

Podpisując umowę o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, firma zobowiązuje się do:

 • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku, w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy;
 • utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją;
 • zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, w przypadku niespełnienia warunków zatrudnienia i utrzymania stanowisk;
 • zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku naruszenia pozostałych warunków umowy;
 • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w terminie:
 • określonym w umowie o refundację, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
 • 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.
 • Refundację na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy podmiot otrzyma po:
  • przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu kosztów poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego;
  • zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej z urzędem umowie.

Otrzymane środki podmiot będzie mógł przeznaczyć w szczególności na: zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Kiedy starosta może odmówić refundacji?

Starosta może odmówić skierowania osoby bezrobotnej do podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, u którego bezrobotny ten był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową w okresie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Dofinsowania z ZUS

 

Link do strony ZUS >>tutaj<<

Więcej o dofinansowaniu

 

Jest wiele sposobów finansowania firm, m.in.:

⦁ Doposażenie stanowiska pracy,
⦁ Dofinansowanie wynagrodzeń dla osoby niepełnosprawnej,
⦁ Bony na innowacje dla MŚP,
⦁ Granty na podbój rynków zagranicznych,
⦁ Gwarancja de minimis,
⦁ Lokalne Grupy Działania,
⦁ Fundusze Venture Capital,
⦁ Poręczenia JEREMIE,
⦁ Kredyty i pożyczki bankowe.

Dofinansowanie z państwa czy od prywatnego inwestora?

Dofinansowanie dla firm można podzielić na dwa źródła: państwowe i prywatne. Pieniądze na dofinansowanie z państwa (w tym z Unii) biorą się z nałożenia podatków na ludzi mieszkających w Europie. Następnie setki tysięcy urzędników i pośredników pobiera prowizję od zrabowanych pieniędzy a resztę rozdysponowują na wybrane cele.
Prywatne dofinansowanie jest zupełną odwrotnością państwowego. Polega na dobrowolnym zainwestowaniu własnego kapitału przez inwestorów, którzy widzą w danym projekcie potencjał rozwojowy. Liczba ofert państwowych dofinansowań jest odwrotnie proporcjonalna do ich skuteczności, co wcale nie musi Ciebie – jako beneficjenta, martwić. O zaletach i wadach każdego z tych źródeł przeczytasz w artykule.

Dofinansowanie dla firm z Urzędu Pracy

Dotacje z Urzędu Pracy są przeznaczone dla osób, które zamierzają dopiero otworzyć firmę. Dla przedsiębiorstw już istniejących urzędy mają w swojej ofercie dwa programy. Gdyby nie one, to w dobie Internetu i prywatnych pośrednictw pracy, mało kto szukałby pracownika przez urząd.

Doposażenie lub stworzenie stanowiska pracy

W trakcie rozwijania firmy może się okazać, że warto byłoby rozszerzyć działalność i zaoferować nowe produkty. Przykładowo, prowadząc restaurację z domowymi obiadami chciałbyś zacząć serwować pizzę. W tym celu potrzebujesz nie tylko nowego pracownika, ale także pieca, blatu i innych sprzętów. Z pomocą przychodzi Urząd Pracy, który da Ci pieniądze na stworzenie stanowiska pracy (zakup urządzeń itp.) dla nowego pracownika. Wymagany okres zatrudnienia oraz utrzymania utworzonych stanowisk pracy wynosi co najmniej 2 lata. Maksymalna kwota o jaką możesz się starać na wyposażenie 1 stanowiska pracy nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli 25.324,14 zł [stan na listopad 2017] .
Aby otrzymać refundację, złóż odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy. Właściwy to ten, w jakim mieście masz siedzibę lub w jakim będzie pracował bezrobotny. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy musisz złożyć zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Harmonogram wygląda następująco:
⦁ składasz wniosek w UP,
⦁ podpisujesz umowę z urzędem,
⦁ dokonujesz zakupów,
⦁ zatrudniasz bezrobotnego skierowanego z urzędu.

Staż z Urzędu Pracy

W tym przypadku nie dostaniesz z Urzędu pieniędzy lecz jedynie pracownika. To, jakie zadanie mu zlecisz zależy od Ciebie. Za jego pracę dla Twojej firmy nie zapłacisz ani grosza, zapłaci mu Urząd. Staż odbywa się z reguły od 3 do 9 miesięcy, w zależności jak wpiszesz we wnioski i na ile zgodzi się urzędnik. Aby starać się o następnego stażystę, musisz zwiększyć zatrudnienie w firmie o jednego pracownika. Zatrudnioną osobą nie musi być ów stażysta. Więcej o stażu przeczytasz w tym artykule.

Dofinansowanie dla firm z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to organ powołany przez państwo w celu gromadzenia i redystrybucji pieniędzy, które wpłacane są pod przymusem przez pracodawców niezatrudniających inwalidów. PFRON wydaje pieniądze na aktywizację zawodową oraz “rehabilitację społeczną” osób niepełnosprawnych. Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego większość ofert pracy na stanowisko ochroniarza czy sprzątaczki wymaga stopnia niepełnosprawności, to poniższa lista zaspokoi Twoją ciekawość 🙂

Refundacja kosztów zatrudnienia z urzędów pracy i PFRON po zmianie przepisów

“Praktyczny poradnik dla pracodawców”

Zobacz w księgarni link >>tutaj<<

Książka opisuje sposoby skutecznego otrzymania dofinansowania na zatrudnianie osób bezrobotnych. Przedstawia zasady dofinansowania pracowników niepełnosprawnych i wskazuje korzyści, jakie pracodawca dzięki temu będzie czerpał.

Wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Tak jak w przypadku Urzędów Pracy, tak i z PFRON-u możesz starać się refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. O pieniądze może ubiegać się pracodawca, który:
⦁ prowadzi działalność przez co najmniej 12 miesięcy,
⦁ nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
⦁ nie zmniejszył stanu w zakładzie pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
⦁ nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem składek wobec ZUS, US i innych danin publicznych.
Dofinansowanie dla firm z PFRON na rzecz pokrycia kosztów wyposażenia 1 stanowiska pracy może wynosić maksymalnie 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli 63.310,35 zł [stan na listopad 2017]. Niepełnosprawny bezrobotny musi być zatrudniony przez co najmniej 3 lata.
Dofinansowanie wynagrodzeń dla osoby niepełnosprawnej
PFRON sponsoruje nie tylko wyposażenie stanowiska pracy, ale również samo wynagrodzenie pracownika z niepełnosprawnością. Dofinansowanie dla firm jest uzależnione od stopnia niepełnosprawności pracownika oraz od wymiaru czasu pracy. Miesięcznie możesz otrzymywać:
1800 zł – na wypłatę dla pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności,
1125 zł – na wypłatę dla pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
450 zł – na wypłatę dla pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności,
⦁ powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję lub niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 75% poniesionych kosztów płacy. Wniosek o dofinansowanie wypłaty dla pracownika niepełnosprawnego możesz złożyć po wypłacie wynagrodzenia dla tego pracownika (czyli z chwilą, gdy pracownik otrzymał pieniądze).

Dofinansowanie z PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to kolejny pośrednik, który udziela wsparcia z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków budżetu państwa. W latach 2014 – 2020 PARP jest odpowiedzialny za realizację działań w ramach trzech programów operacyjnych, które posiadają swoje poddziałania.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program przewidziany do realizacji w latach 2014-2020. W tym programie pieniądze są przyznawane na przedsięwzięcia zwiększające innowacyjność gospodarki i współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki. Oto poddziałania, na które jest przyznawane dofinansowanie dla firm:

⦁ Granty na dizajn – pieniądze dla firm dizajnerskich, które pomogą producentom mebli stworzyć własny wzór mebla. Każda firma, która dostanie dofinansowanie wybierze 10 przedsiębiorstw z branży meblarskiej i zapewni im wsparcie dizajnerów. Maksymalna wartość grantu dla jednej firmy wyniesie 2.500.000 zł. Łącznie budżet oszacowano na 10 mln zł, co pozwoli na udzielenie wsparcia co najmniej 4 firmom.
⦁ Proinnowacyjne usługi dla MŚP – możesz otrzymać wsparcie we wdrażaniu nowego produktu lub ulepszanego istniejącego. Pieniądze można także przeznaczyć na usprawnienie procesu produkcji. Dofinansowanie dla firm z tego poddziałania może wynieść do 700.000 zł na inwestycje i 350.000 zł na usługi.
⦁ Bony na innowacje dla MŚP – pieniądze na stworzenie przez naukowców szczegółów innowacyjnego projektu. W skrócie – Ty masz pomysł, naukowcy mają go dopracować. Dostaniesz pieniądze na opłacenie naukowców, do 340.000 zł dofinansowania.
⦁ Umiędzynarodowienie krajowych klastrów kluczowych – możesz tutaj dostać nawet 6.000.000 zł na zdobycie nowych rynków zbytu, czyli w praktyce na udział w konferencjach, targach i misjach zagranicznych. Program jest adresowany wyłącznie do tzw. “koordynatorów klastrów”. Jeden klaster musi się składać z minimum 10 firm.
⦁ Ochrona własności przemysłowej – dotacja na opłacenie rzecznika patentowego i urzędników. Jeśli chcesz opatentować innowacyjny produkt, który wprowadzasz na rynek, możesz liczyć na dofinansowanie do 500.000 zł.
⦁ 4 stock – dofinansowanie dla firm, które chcą wejść na giełdę ale nie mają pieniędzy na dokumentację. Do 800.000 zł (dofinansowanie do 50%) na pomoc przy wejściu na GPW, New Connect, rynek obligacji Catalyst i zagraniczne rynki regulowane.
⦁ Go to brand – w skrócie są to pieniądze na reklamę firmy. Nawet 850.000 zł na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych. Z tych pieniędzy sfinansujesz też koszty konsultanta, który doradzi jak wypromować firmę za granicą.
⦁ Badania na rynek – dofinansowaniem zostały objęte projekty, które polegają na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Wartość dofinansowania to maksymalnie 20.000.000 zł.
⦁ Scale UP – program akceleracyjny skierowany do firm z różnych branż. Polega on na doradztwie przy tworzeniu produktów oraz współpracy w tym zakresie z dużymi korporacjami oraz spółkami skarbu państwa.
⦁ Fundusz Pożyczkowy Innowacji – od 200.000 zł do 2.000.000 zł dla firm, które nie są notowane na giełdzie. Fundusz Pożyczkowy wymaga zaangażowania kapitału prywatnego przez Anioła Biznesu lub Fundusz venture capital. Inwestor musi dokapitalizować pożyczkobiorcę co najmniej taką sama kwotą jak wnioskowana pożyczka.

Punkty konsultacyjne w Twojej okolicy oraz aktualne terminy składania wniosków znajdziesz tutaj: www.poir.parp.gov.pl

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W ramach tego programu PARP organizuje konkursy dla firm, które będą szkoliły przedsiębiorców. Zakres szkoleń określają poddziałania. Jeśli prowadzisz firmę szkoleniową, to możesz starać się o pieniądze na zorganizowanie szkolenia w temacie:

⦁ zamówienia publiczne dla MŚP – pula dofinansowań w 2017r. to 22 mln zł,
⦁ zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw – pula w 2017r. to 50 mln zł,
⦁ partnerstwo publiczno-prywatne dla MMSP – w 2016r. było to 10 mln zł.

Aktualny harmonogram z naborem wniosków i warunkami konkursów znajdziesz na stronie www.power.parp.gov.pl

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Dofinansowanie dla firm mających swoją siedzibę na wschodzie kraju (woj. podlaskie, lubelskie, podkarpackie). Program posiada kilka tzw. poddziałań, czyli zdefiniowanych celów na które organizowane są konkursy. Na co można (można było) dostać pieniądze:

⦁ Działanie 1.2 – Internacjonalizacja MŚP – dofinansowanie na przygotowanie strategii wejścia na rynki zagraniczne, ale także na konkretne działania, np. na dostosowanie produktów czy udział w targach i misjach gospodarczych. Maksymalna kwota dofinansowania o jaką możesz się starać wynosi 550.000 zł, przy poziomie dofinansowania wynoszących 80% kosztów kwalifikowanych.
⦁ Poddziałanie 1.3.1 – Wdrażanie innowacji przez MŚP – tutaj możesz otrzymać pieniądze na stworzenie innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie wyników prac B+R (prace badawczo-rozwojowe). Maksymalna kwota dofinansowania to 7.000.000 złotych, z kolei minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 mln zł. Poziom dofinansowania: do 70% (pomoc inwestycyjna) oraz do 85% (zakupu usług doradczych) wydatków kwalifikowanych.
⦁ Poddziałanie 1.3.2. – Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP – pieniądze na stworzenie sieciowych i innowacyjnych produktów wykorzystujących istniejący w makroregionie potencjał (walory i atrakcje makroregionu). Z działania mogą skorzystać konsorcja MŚP składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców. Wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie musi wynieść minimum 10 mln PLN. Dofinansowanie w granicach 35 – 70% wartości projektu.
⦁ Działanie 1.4 – Wzór na konkurencję – w skrócie można napisać, że są to pieniądze na rebranding. Najpierw będzie tzw. “audyt wzorniczy”, który zdiagnozuje sytuację w twojej firmie i pozwoli opracować nową strategię wzorniczą. Na tym etapie możesz starać się o 100.000 złotych przy poziomie dofinansowania do 85%. W drugim etapie możesz zrealizować strategię wzorniczą, na co możesz otrzymać nawet 3 miliony złotych przy poziomie dofinansowania do 70%.

Szczegółowy harmonogram naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia jest publikowany na każdy kolejny rok na stronie www.popw.parp.gov.pl.

Pomoc DE MINIMIS

Pomoc de minimis jest wparciem Skarbu Państwa, udzielana w postaci zabezpieczenia kredytów dla przedsiębiorców. Dzięki gwarancji de minimis możesz szybciej i taniej otrzymać kredyt lub linię kredytową w bankach komercyjnych. Pomoc de minimis to forma zabezpieczenia kredytu, gdybyś nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie. Dzięki temu bank udzielający kredytu ma pewność, że zaciągnięte zobowiązanie zostanie spłacone.
Warunki udzielenia pomocy de minimis:

⦁ jest na maksymalnie 27 miesięcy,
⦁ do 60% udzielonego kredytu obrotowego i nie może przekroczyć 3,5 mln złotych,
⦁ nie odnosi się do odsetek oraz kosztów udzielenia kredytu (np. prowizji czy opłaty za konto firmowe),
⦁ musi być zabezpieczona wekslem własnym in blanco wystawionym przez przedsiębiorcę .

Bankiem, który obecnie ma jedną z najlepszych ofert kredytu z gwarancją de minimis jest IDEA Bank. Aby dowiedzieć się więcej, wypełnij wniosek online i czekaj na kontakt od doradcy. Uzyskanie informacji nic nie kosztuje.
Pomoc de minimis ma swoje ramy. W ciągu trzech lat nie możesz przekroczyć bariery 200.000 euro pomocy od państwa. Jeśli korzystałeś w trakcie tych trzech lat z dotacji, ulg lub zwolnień podatkowych przyznawanych jako ten rodzaj wsparcia, powinieneś sprawdzić, czy nie przekroczyłeś wspomnianego pułapu.

Kredyt, pożyczka lub poręczenie JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) to program Unii Europejskiej, mający za zadanie ułatwić bankom dofinansowanie dla firm. Przeznaczony dla firm które chcą wziąć kredyt, a nie ma im kto poręczyć. JEREMIE poprzez partnerskie banki, oferuje niskooprocentowane pożyczki i kredyty a także wspomniane poręczenia. Program działa od 2007 roku i obejmuje swoim zasięgiem województwa: dolnośląskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i mazowieckie.
Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca:

⦁ zatrudniający poniżej 250 pracowników,
⦁ mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € lub bilans roczny do 43 mln €,
⦁ posiadający siedzibę lub oddział i prowadzący działalność gospodarczą w jednym ze wskazanych województw,
⦁ nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
⦁ nieposiadający historii kredytowej,
⦁ nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.
Więcej informacji należy szukać na stronie www.jeremie.com.pl, wchodząc w odpowiednie województwo.

Dofinansowanie LGD – Lokalne Grupy Działania

Lokalne grupy działania to stowarzyszenia lub fundacje działające na terenach wiejskich. Po pozytywnej weryfikacji przez państwo, mogą ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (jeden z programów UE). W skład takiej grupy działania mają wchodzić przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Wysokość dotacji z programu PROW wynosi do 300.000 zł a poziom dofinansowania 70%.
Jeśli prowadzisz firmę na wsi, to Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest dla Ciebie. Dofinansowanie dla firm jest możliwe do uzyskania w Lokalnych Grupach Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach. Przed przystąpieniem pamiętaj, że ze swoim pomysłem musisz wpisać się w lokalną strategię, ustaloną przez LGD. O lokalne grupy działania pytaj w swoim urzędzie gminy lub wyszukaj w wyszukiwarce na stronie www.ksow.pl/leader/baza-lgd

Lokalny Fundusz Pożyczkowy

W ramach programu “Samorządowa Polska” niektóre miasta w Polsce zdecydowały się na uruchomienie Lokalnego Funduszu Pożyczkowego. W ramach Lokalnego Funduszu Pożyczkowego, przedsiębiorcy mogą się starać o niskooprocentowane pożyczki, np. na inwestycje, zakup maszyn i urządzeń, materiałów i surowców do produkcji i usług, tworzenie nowych miejsc pracy czy wdrażanie nowych technologii. Pożyczki są udzielane przez gminy lub firmy założone przez urzędników kilku miast, jak np. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z Sosnowca.
Przykładowa oferta Lokalnego Funduszu Pożyczkowego na Śląsku:
maksymalna kwota pożyczki 120.000,00 zł
oprocentowanie w skali roku 4,43%
jednorazowa prowizja 2-3%
cel obrotowy lub inwestycyjny
okres spłaty do 5 lat
karencja do 6 miesięcy
minimalny wkład własny 20%
Lokalne fundusze pożyczkowe utworzyło wiele samorządów, m.in., Przemyśl, Włocławek, Dębica, Nisko, Bystrzyca Kłodzka, Rydułtowy. Niestety, nie ma w sieci listy wszystkich gmin, więc pozostaje “wygooglować” sobie taką informację lub popytać w swoim urzędzie gminy.

Program COSME

Unia Europejska przekazała także pieniądze bankom i instytucjom finansowym. Dzięki programowi COSME, przedsiębiorcy mogą starać się o pożyczki, kredyty i leasing na preferencyjnych warunkach. Tego typu oferta jest dostępna w 10 bankach. Wystarczy popytać o kredyty z tzw. gwarancją PLG-COSME lub EaSI (w przypadku Nest Banku).
Oferta preferencyjnego finansowania jest dostępna dla osób rozpoczynających działalność, samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż, oraz dużych firm.
Dofinansowanie dla firm z programu COSME może być wykorzystane na inwestycje oraz kapitał obrotowy. Korzyści, jakie daje program COSME to:

⦁ brak lub niższe wymagane zabezpieczenia,
⦁ brak lub niższy wymagany wkład własny,
⦁ dostęp do finansowania dla firm bez historii kredytowej,
⦁ wyższa kwota, wydłużony okres finansowania,
⦁ obniżenie marży,
⦁ brak statusu i obciążeń pomocy publicznej,
⦁ finansowanie ze wsparciem UE dostępne bez wniosków unijnych, terminów i kolejek.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kredytów i leasingu z COSME, zapytaj w jednym z banków: Alior Bank, Idea Bank, Bank BGŻ, Pekao SA, BOŚ Bank, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank, mBank, PKO BP,  Bank BPS, Nest Bank.

Dofinansowanie dla firm z UE w ramach RPO

Programy unijne dzielą się w uproszczeniu na krajowe i regionalne. RPO to Regionalne Programy Operacyjne utworzone przez centralnych planistów. Regionalny Program Operacyjny działa w każdym z 16 województw. Dofinansowania dla firm obejmują kilka działań, które możesz wziąć pod uwagę przy staraniu się o granty. Niektóre z tych działań powielają się z tymi opisanymi w punkcie “Dofinansowanie z PARP”. Różnica polega na tym, że tamte są ogólnopolskie a te regionalne. Starać się możesz zarówno o jedne jak i drugie. Na co możesz uzyskać dofinansowanie:

Dofinansowanie na programy badawcze

W ramach programu regionalnego w Twoim województwie możesz uzyskać dofinansowanie dla firmy na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji.

Środki na informatyzację

UE daje duże pieniądze na działalność związaną z szeroko pojętą informatyzacją. Dofinansowanie możesz uzyskać na portal e-usługowy, rozwinięcie handlu elektronicznego czy opracowanie rozwiązań B2B (business-to-business). Środki unijne możesz przeznaczyć na wprowadzenie elektronicznych systemów dotyczących zarządzania firmą, czy budowania relacji z klientami.

Pieniądze na rozwiązania ekologiczne

Ekologia to druga po informatyzacji najbardziej dotacjogenna płaszczyzna. Fundusze możesz przeznaczyć na termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii, czy przebudowę linii produkcyjnej. Montaż paneli słonecznych, modernizacja ogrzewania i wentylacji także wpisują się w to działanie. Jeśli planujesz większy biznes, możesz starać się o dofinansowanie utworzenia elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych, jak i wykorzystujących biomasę.

Granty na podbój rynków zagranicznych

Planując wyjść z ofertą poza Polskę i podbić rynki zagraniczne potrzebne są środki pieniężne. Na taki właśnie cel możesz starać się o pieniądze z tego programu. Począwszy od dostosowania produktu po reklamę firmy po udział w targach międzynarodowych. Regionalne Programy Operacyjne organizują konkursy w tym zakresie. Jest to jeden z tych programów, które osobiście Ci polecam. Często polskie firmy mogą się rozwinąć dopiero po zaoferowaniu produktu konsumentom w innych krajach.

Dofinansowanie na rozwój działalności

Starając się o środki z UE musisz wiedzieć, że podstawą ich przyznania będzie innowacyjność działania. Jeśli chcesz rozwinąć działalność swojej firmy i pozyskać środki na zakup dodatkowych sprzętów, infrastruktury, to konieczne jest dobre uzasadnienie. Dobre uzasadnienie oznacza takie opisanie inwestycji, aby była (lub sprawiała wrażenie) jak najbardziej innowacyjnej. Nie chodzi o odkrywanie Ameryki. Wystarczy zaoferować produkt, który podniesie poziom życia ludności i będzie wyróżniający się w Twojej firmie, jak i wśród konkurencji.
Bony edukacyjnej na szkolenie pracowników
Dofinansowanie dla firm nie musi przybierać jedynie formy pieniężnej. UE wprowadziła tzw. bony edukacyjne, za które można zakupić swoim pracownikom szkolenie. Polega to na wskazaniu pola, w którym Twoi pracownicy powinni zostać przeszkoleni, a placówki szkoleniowe powinny się do niej dostosować. Baza firm szkoleniowych i proponowane przez nie kursy znajdziesz na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
O tym, jak przebiega ubieganie się o dotację z Unii Europejskiej napisałem w osobnym artykule. Obecnie dofinansowanie z UE działa na zasadzie niskooprocentowanych pożyczek i kredytów, choć zdarzają się i wsparcia bezzwrotne.

Aktualne konkursy dla firm na wszystkie wyżej wymienione działania znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich, w Wojewódzkich Urzędach Pracy oraz w Urzędzie Marszałkowskim.

Fundusze Venture Capital i Private Equity

Venture Capital (VC) to wolne środki pieniężne prywatnych inwestorów, które zostały przekazane na dofinansowanie dla firm. Granty są rozdzielane przez fundusze. Możliwości finansowe funduszy typu Venture Capital są większe niż pojedynczych Aniołów Biznesu. Fundusze z założenia nie zmierzają do wykupu przedsiębiorstwa, lecz obejmują zazwyczaj do 50% udziałów.
Fundusz Venture Capital jest więc niczym innym, jak inwestowaniem w innowacyjne firmy znajdujące się w początkowej fazie wzrostu w zamian za udziały. Czas inwestycji szacuje się zwykle na 3-7 lat a pod uwagę brane są przedsiębiorstwa, które rokują dużą stopę zwrotu. Zaletą Venture Vapital oprócz wiadomego wsparcia finansowego jest również wsparcie mentorów. Inwestorzy, którzy wejdą w Twój biznes mają ogromne doświadczenie w budowaniu firm. Będąc w zarządzie na pewno podzielą się swoimi uwagami i wesprą w podejmowaniu decyzji i wydawaniu pieniędzy.
Zdarza się, że Fundusze otrzymują również pieniądze od państwa. To powoduje, że mogą inwestować w projekty ryzykowne. Aniołowie biznesu wkładając swój kapitał starają się dobierać firmy ostrożniej. Dofinansowanie dla firm z VC jest lepsze od pieniędzy unijnych z kilku powodów. Pieniądze nie są Ci pożyczane, lecz jest to autentyczny wkład inwestorów, są to więc pieniądze własne firmy. Nie musisz ich oddawać ani płacić odsetek. Gdy biznes nie wyjdzie, to nikt nie pociągnie Cię do odpowiedzialności finansowej. Niewątpliwą wadą jest utrata wszechwładzy w firmie. Od momentu wejścia do przedsiębiorstwa innego udziałowca musisz się liczyć z jego zdaniem.

Aby pozyskać środki z Venture Capital konieczne jest napisanie biznesplanu, a niekiedy zlecenie badania “due dilligance”, które jest bardzo kosztowne. Ta druga opcja jest jednak wymaga wyłącznie przy dużych firmach. Starając się o pieniądze z VC warto pokazać, że posiadamy już klientów na nasze produkty, a zwiększenie kapitału znacznie poprawi wyniki finansowe. Fundusze VC możesz znaleźć na stronie Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych: www.psik.org.pl/pl/czlonkostwo/fundusze
Private Equity
Private Equity stwarza większe możliwości finansowe niż fundusze Venture Capital. Są nakierowane na firmy, które osiągnęły już spory pułap. W grę wchodzą bardzo duże pieniądze. Jeśli planujesz sprzedaż swojego przedsiębiorstwa lub większości akcji to jest to dobry trop.
Aniołowie biznesu
Przedsiębiorcy, którzy odnieśli sukces w biznesie i posiadają wolny kapitał, są skłonni wesprzeć finansowo perspektywiczną firmę. Takich ludzi jest w Polsce coraz więcej. Odbywa się to na zasadzie przejęcia części udziałów w Twojej firmie, zazwyczaj do 50%. Znajdując takiego anioła zdobywasz nie tylko środki na rozwój biznesu, ale również wsparcie doradcze od osoby, która osiągnęła sukces. Zasady wsparcia są podobne do tych opisanych w puncie o funduszach Venture Capital.
Listę 16 najbardziej znanych polskich aniołów biznesu przygotował portal MamStartup: link. Partnerów biznesowych możesz też poszukać na facebookowej grupie “Rozmowy o startupach”, gdzie można spotkać wielu znanych inwestorów.

Crowdfunding

Crowdfunding to finansowanie społecznościowe, popularne wśród osób które mają pomysł i zbierają pieniądze na realizację. Mając firmę i tworząc nowy produkt możesz ubiegać się o wsparcie poprzez portale, takie jak PolakPotrafi,  wspieram.to czy zagraniczne Kickstarter. Najważniejsze, to ustalić realny kosztorys i dobrze opisać przedsięwzięcie. Dzięki crowdfundingowi, oprócz pieniędzy możesz zdobyć klientów i darmową reklamę. Dofinansowanie dla firm poprzez portale crowdfundingowe jest w Polsce coraz bardziej popularne.
Emisja akcji
Aby zdobyć kapitał na nowe inwestycje, możesz wyemitować akcje. Dofinansowanie dla firmy poprzez emisję akcji jest jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów zdobycia kapitału. Nabywca akcji staje się współwłaścicielem przedsiębiorstwa na poziomie posiadanego procentu akcji. Tym więc różni się emisja akcji od emisji obligacji, że emisariusz nie musi zwracać pieniędzy zainwestowanych w spółkę przez kupującego, ale jednocześnie dopuszcza tego inwestora do współdecydowania o przyszłości firmy.
Podmiotami, które mogą emitować akcje są spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne. Wyemitowane akcje mogą być wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect lub na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Koszty emisji akcji są związane z wydatkami na:
⦁ zmianę umowy spółki (koszty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty sądowe),
⦁ przygotowanie dokumentów niezbędnych w procedurze emisji akcji oraz ich kompleksowym badaniem,
⦁ usługi doradcze, prawne i biegłych rewidentów,
⦁ na rzecz banków pośredniczących bądź gwarantujących publiczną emisję akcji oraz biur maklerskich,
⦁ sporządzenie prospektu emisyjnego,
⦁ koszty kampanii reklamowych i promocyjno-informacyjnych,
⦁ związane z formalnym wejściem na giełdę.
Jest to więc proces kosztowny, dlatego dostępny dla największych firm. W ramach wsparcia z PAPR istnieje program o nazwie 4stock, który pomaga w zdobyciu pieniędzy na opłacenie części kosztów.

Emisja obligacji

Emisja obligacji (papierów wartościowych) to alternatywa dla kredytów bankowych. Obligacja jest papierem wartościowym, który poświadcza, że nabywca udzielił ci pożyczki na określonych warunkach, a ty zobowiązujesz się je spełnić. Chodzi tu o wypłacanie odsetek w wysokości, które ustaliłeś, oraz zwrot kapitału w czasie, który również Ty ustaliłeś. Obligacje tym się różnią od akcji, że posiadacz nie staje się właścicielem przedsiębiorstwa.
Obligacje mogą wyemitować spółki prawa handlowego (np. spółka akcyjna, spółka z o.o., spółka komandytowo-akcyjna), które prowadzą działalność gospodarczą. Emisja obligacji na rynku Catalyst w Polsce pociąga za sobą pewne koszty. Jeden z programów UE – 4stock, opisany w punkcie “Dofinansowanie z PARP” pomaga przedsiębiorcom wejść na rynek Catalyst.
Pożyczki dla firm
Będąc przy dofinansowaniach dla firm nie sposób nie wspomnieć o pozabankowych pożyczkach. Jest to produkt finansowy skierowany do przedsiębiorców, którzy ze względu na historie kredytową, zadłużenie lub po prostu restrykcyjną politykę banków nie mogą dostać kredytu bankowego. Takie pożyczki dla firm oscylują w granicach od 1.000 do 100.000 zł. Jak przy każdym tego typu produkcie, trzeba brać pod uwagę koszty oraz wysokie kary w razie braku spłaty w terminie. Parabanki, które oferują pożyczki dla firm:

⦁ Bancovo – sprawdzą dla Ciebie w 15 minut oferty wszystkich banków i parabanków,
⦁ Aasa – do 10000 zł

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.